Meet the team


SRI DEBASHISH MUKHERJEE

EXECUTIVE COMMITTEE

SRI DEBMALYA GHOSH

EXECUTIVE COMMITTEE

SRI SHEKHAR SANYAL

CO OPTED EC